طب و دارو این سامانه جهت دسترسی پزشکان ، دندانپزشکان ، داروسازان و ... به اطلاعات مورد نیاز و فقط در حیطه اطلاع رسانی فعالیت مینماید . http://tebbodaroo.com 2020-11-30T06:54:10+01:00 text/html 2018-10-27T10:23:09+01:00 tebbodaroo.com علی احتشامی خوش آمد گوئی http://tebbodaroo.com/post/35 <div><br></div><div><br></div><div><font size="5"><font color="#ff6600">&nbsp;</font></font></div><div><font size="5"><font color="#ff6600">&nbsp; ورود &nbsp;محترمانه شما را به " طب و دارو " &nbsp;تنها&nbsp;</font></font></div><div><br></div><div><font size="5"><font color="#ff6600">&nbsp; سامانه تخصصی مشاغل&nbsp;</font></font><font size="4" style="color: rgb(255, 102, 0);">&nbsp;</font><font size="5" style="color: rgb(255, 102, 0);">&nbsp;رشته های پزشکی&nbsp;</font></div><div><br></div><div><font size="5" style="color: rgb(255, 102, 0);">&nbsp; و پیرا پزشکی&nbsp;</font><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-size: x-large;">گرامی داشته و امیدواریم از&nbsp;</span></div><div><font color="#ff6600"><br></font></div><div><font color="#ff6600"><br></font></div><div><font color="#ff6600">&nbsp; &nbsp;</font><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-size: x-large;">تشریف&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-size: x-large;">فرمائی خود&nbsp;&nbsp; نهایت رضایت را حاصل&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-size: x-large;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-size: x-large;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-size: x-large;">نموده&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-size: x-large;">و ما را با انتقاد و راهنمائی&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-size: x-large;">های سازنده&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-size: x-large;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-size: x-large;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-size: x-large;">تان&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-size: x-large;">یاری فرمائید .</span><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-size: x-large;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-size: x-large;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-size: x-large;">با احترام : ادمین&nbsp;</span></div><div><font size="5" color="#ff6600"><br></font></div><div><font size="5" color="#ff6600">&nbsp; &nbsp;</font></div> text/html 2018-10-26T11:58:28+01:00 tebbodaroo.com علی احتشامی گروه طب و دارو http://tebbodaroo.com/post/30 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><a href="http://www.tebbodaroo.ir/extrapage/1" target="_blank" title=""><font size="5"><b>&nbsp;دکتر داروساز به همکاری دعوت میشود .</b></font>&nbsp;</a><font size="5" color="#3366ff"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></b></font><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#3366ff" size="5"><b><br></b></font></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#3366ff" size="5"><b>&nbsp;</b></font></font></div><div><a href="http://www.tebbodaroo.ir/extrapage/2" target="_blank" title=""><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#3366ff" size="5"><b>&nbsp;پزشک عمومی به همکاری دعوت میشود .&nbsp;</b></font></font></div><div></div></a></div><div><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b>&nbsp;</b></font></div><div><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b>&nbsp;</b></font></div><div><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b>&nbsp;</b></font><a href="http://www.tebbodaroo.ir/extrapage/3" target="_blank" title=""><div style="display: inline !important;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b>پزشک متخصص به همکاری دعوت میشود .&nbsp;</b></font></div></a></div><a href="http://www.tebbodaroo.ir/extrapage/3" target="_blank" title=""><div></div></a><div><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b>&nbsp;</b></font></div><div><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b>&nbsp;</b></font></div><div><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b>&nbsp;معرفی مؤسسات و خدمات مرتبط پزشکی&nbsp;<br></b></font><br>&nbsp;&nbsp;<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<div>&nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div> </div> text/html 2018-09-24T10:09:09+01:00 tebbodaroo.com علی احتشامی تماس با ما http://tebbodaroo.com/post/31 <br><br><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font color="#CC0000"><br></font></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><font style="font-size: large;" color="#cc0000">لطفا برای سفارش و ثبت آگهی&nbsp; ازمنوی سایت قسمت </font><br><br><font style="font-size: large;" color="#cc0000">&nbsp;"&nbsp; سفارش آگهی " با گذاشتن شماره تماس خود اقدام </font><br><br><font style="font-size: large;" color="#cc0000">&nbsp; نموده و جهت تماس با ما با شماره </font><br><br><font color="#3366ff"><font size="4">&nbsp;</font><font size="5">&nbsp; 09126503774&nbsp;</font></font></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font color="#3366ff"><br></font></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#3366ff"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </font><font size="6"><br></font></font></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#3366ff"><font size="6">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; تماس بگیرید </font></font><br></font> </div>